LETNIA AKTYWIZACJA SENIORÓW

W ROKU 2019

W stolicy letniego wypoczynku nad Bałtykiem ośrodek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej organizuje letni wypoczynek dla seniorów w Łebie.

Do przyjęcia wczasowiczów przygotowane zostały dwa budynki na 34 turnusy.

Na miejscu czekają rowery oraz kijki nordic walking.

Każdy turnus to 9 noclegów z pełnym wyżywieniem.

Dostępnych jest 16 turnusów na które można zapisywać się od poniedziałku do piątku – siostra Maria Rzeżacz koordynator. Zapisy za pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas po każdej Mszy św. lub bezpośrednio w Centralnym Ośrodku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy Katedralnej 7 we Wrocławiu.

Wolne terminy :

budynek 50 osobowy

 -27.04.-07.05.2019r.- 900 zł.

 -15.05.-25.05.2019r.- 950 zł.

 -13.08.-23.08.2019r.- 1100 zł.

 -22.08.-01.09.2019r.- 1100 zł.

 -18.09.-28.09.2019r.- 1000 zł.

 -27.09.-07.10.2019r.- 950 zł.

 -06.10.-16.10.2019r.- 950 zł.

 -15.10.-25.10.2019r. - 900 zł.

budynek 15 osobowy

 -30.04.-10.05.2019r. - 1000 zł.

 -05.05.-19.05.2019r. - 1100 zł.

 -05.-28.05.2019r. - 1100 zł.

 -05.-06.06.2019r. - 1100 zł.

 -06.-03.07.2019r. - 1300 zł.

 -07.-21.07.2019r. - 1300 zł.

 -07.-30.07.2019r. - 1300 zł.

 -08.-17.08.2019r. - 1300 zł.

 REGULAMIN AKCJI WYJAZDOWEJ AKTYWIZACJI SENIORÓW ŁEBA 2019 CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akcja Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów (dalej WAS) przeznaczona jest dla osób w wieku „50 +” – szczególnie czynnie uczestniczących w życiu Kościoła Katolickiego. Nie przewiduje się uczestnictwa  dzieci, wnuków oraz innych osób nieletnich. Nie dopuszcza się zabierania na turnus zwierząt domowych: psów, kotów i innych.

 REZERWACJA I OPŁATY

 1. Wstępne zgłoszenie do udziału uczestnika w WAS, dokonujemy osobiście lub telefonicznie u koordynatora turnusu.
 2. Osoba zgłaszająca może dokonać wstępnej rezerwacji maksymalnie dla 4 osób.
 3. W ciągu 7 dni od wstępnego zgłoszenia, należy dopełnić formalności, czytelnie wypełnić Kwestionariusz osobowy (dostępny w formie papierowej w biurze CAW lub w formie elektronicznej na stronie www.wroclaw.caritas.pl).
 4. Po wykonaniu czynności zgłoszenia opisanych w pkt. 2 i 3 w terminie do 14 dni (w przypadku turnusów koordynowanych przez parafię do 90 dni przed rozpoczęciem turnusu) należy wpłacić zadatek w wysokości 300 zł. Powyższa kwota stanowi jednocześnie pierwszą ratę opłaty za turnus. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W razie rezygnacji z udziału w WAS (bez względu na przyczynę), zgłoszony uczestnik powinien na swoje miejsce znaleźć inną osobę, która weźmie udział w turnusie, tylko w takim przypadku osobie rezygnującej będzie przysługiwało prawo do zwrotu zadatku. O zamianie należy poinformować koordynatora, jednocześnie przekazując Kwestionariusz osobowy nowego uczestnika WAS.
 6. Wpłatę drugiej raty należy dokonać maksymalnie na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu (wysokość wpłaty uzależniona jest od ceny turnusu). Możliwość żądania zwrotu drugiej raty uzależniona będzie tylko i wyłącznie od zajścia nadzwyczajnych okolicznościach, których wystąpienia nie można było przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o uczestnictwie w turnusie (przez nadzwyczajne okoliczności rozumie się m.in. konieczność nagłej hospitalizacji, zachorowanie, śmierć krewnego, etc.).W razie zajście ww. okoliczności uczestnik WAS, członek jego rodziny lub inna osoba posiadająca stosowna umocowanie zobligowana jest do niezwłocznego poinformowania o tym koordynatora.
 7. Wniosek i możliwość ubiegania się o zwrot drugiej raty każdorazowo uzależniona będzie od indywidualnej decyzji wydanej przez organizatora, w terminie 30 dni od złożenia takiego wniosku.
 8. Wpłat gotówkowych należy dokonywać w kasie Biura CAW, ul. Katedralna 7 we Wrocławiu, otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Wpłat przelewem dokonujemy na podane konto bankowe: Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K. PKO BP S 36 1020 5226 0000 6102 0505 5118 (Tytuł wpłaty: WAS 2019, imię i nazwisko, data turnusu)
 9. Uczestnik turnusu akceptując niniejszy regulamin oświadcza jednocześnie, że stan jego zdrowia oraz istniejące schorzenia pozwalają mu na udział w „Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów – Łeba 2019”, organizowanej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji w tym odszkodowawczych do organizatora za wszelkie problemy zdrowotne nie zależne od organizatora, mogące pojawić się w trakcie WAS. Uczestnik oświadcza ponadto, że w WAS bierze udział na własną odpowiedzialność.

 POBYT W OŚRODKU

 1. Od uczestników WAS oczekuje się w trakcie trwania turnusu zachowania zgodnego z etyką Kościoła Katolickiego.
 2. Pokoje 2 osobowe będą rezerwowane wyłącznie dla małżeństw.
 3. Na terenie Ośrodka im. Jana Pawła II w Łebie całkowicie zabronione jest spożywanie alkoholu.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 5. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu może spowodować brakiem kwalifikacji do udziału w kolejnych edycjach Akcji WAS.
 6. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu w trakcie trwania turnusu, CAW zastrzega sobie prawo wydalenia z niego uczestnika bez zwrotu kosztów pobytu oraz powrotu.