W dniu 17.06.2018 roku  w Parafii NMP Matki Miłosierdzia zorganizowano ekologiczną akcję edukacyjną pn. „Akcja – Edukacja. Żyj ekologicznie, bądź patriotą”, której celem głównym było popularyzowanie wiedzy o zasobach przyrodniczych Wrocławia oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczności osiedla.

Akcję edukacyjną przeprowadzono poprzez zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 9 i  lat 9-16. Poddano ocenie 30 prac, z których wyłoniono 6 najlepszych  i nagrodzono uczestników.

Ponadto opracowano i przeprowadzono Quiz ogólno ekologiczny i przyrodniczy promujący zachowania ekologiczne oraz wiedzę na temat parków, pomników przyrody i chronionych gatunków roślin i zwierząt we Wrocławiu i w jego  okolicach. W Quizie wzięło udział  5 zespołów trzyosobowych z kilku gmin z  terenu województwa dolnośląskiego (tj. Zespół Olszaniacy z Olszany, Zespół Leszczynki z Dobroszyc, Zespół Tacy Sami z Szymanowa, Zbytowianki ze Zbytowej i Różyczki z Dobroszyc).Publiczność, którą stanowili parafianie,  uczestniczyła i dopingowała konkurujące ze sobą międzypokoleniowe zespoły ludowe. Trzy zespoły zostały nagrodzone za największą ilość poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe. Odebrały ufundowane nagrody. Dwa zespoły otrzymały tę samą ilość punktów i zajęły wspólnie drugie miejsce. Wszystkim zespołom zostały rozdane drobne upominki.

Na terenie przykościelnym, wzdłuż wejścia ustawiono opracowaną
8 tablicową wystawę poświęconą pomnikom przyrody, które znajdują się
w pobliżu parafii, na terenie ogrodów i pobliskich parków, chronionym roślinom
i zwierzętom we Wrocławiu oraz przedstawiającą założenie ogrodów na terenie pobliskiego terenu rekreacyjnego. Usytuowanie wystawy przy wejściu na teren przykościelny pozwoliło osobom wchodzącym na zapoznanie się z jej treścią. Ponadto wystawa została udostępniona w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Brucknera , gdzie zapoznały się z nią dzieci i młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie. Łącznie we wszystkich działaniach akcji edukacyjnej wzięło udział 300osób.

Przeprowadzenie akcji edukacyjnej , w tym  m.in. zakup materiałów i  nagród dofinansował Wrocławski  Oddział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 889,28 złotych , za co wspólnota parafialna składa podziękowania.