„Od medytacji i modlitwy do katolickiego działania”

1. Wstęp

 

Akcja Katolicka we współczesnym Kościele jest ważnym elementem nowej ewangelizacji. Katolicy świeccy zrzeszeni i uformowani w Akcji Katolickiej mogą kształtować od wewnątrz struktury życia społecznego. Mogą wykorzystywać zasady katolickiej nauki społecznej w obszarach kultury, oświaty, życia zawodowego, polityki, działalności społecznej i samorządowej.

 

2. Akcja Katolicka – rys historyczny

 

Idea Akcji Katolickiej wyłoniła się z ruchów katolickich w krajach Europy Zachodniej w XVIII i XIX wieku. Ówcześni papieże: Leon XIII i Pius X byli świadomi, że katolicy świeccy wraz z duchowieństwem winni troszczyć się o panowanie zasad Królestwa Bożego na ziemi. Za twórcę Akcji Katolickiej uważa się Piusa XI, którego encyklika Ubi arcano Dei z dnia 23 grudnia 1922 r. nadaje Akcji Katolickiej kształt normatywny i instytucjonalny. W encyklice tej Papież przedstawia całą ideę nowo powstałej organizacji, która miała realizować dwa podstawowe cele: wychowanie i przygotowanie swoich członków do apostolstwa, a także ukazanie im konkretnych terenów działalności apostolskiej.

W Polsce Akcja Katolicka została utworzona na Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się w dniach 28-30 kwietnia 1930 r. w Poznaniu. Statut Akcji zatwierdził 27 XI 1930 r. papież Pius XI. Był to jedyny przypadek, poza Włochami istnienia statutu krajowego usankcjonowanego powagą papieża. Na patrona Akcji Katolickiej wybrano Św. Wojciecha, na święto patronalne wyznaczono Uroczystość Chrystusa Króla. Rozpoczęto tworzenie struktur organizacyjnych dla różnych szczebli Akcji Katolickiej: krajowego, diecezjalnego i parafialnego. W styczniu 1931 r. zaczęło się ukazywać centralne pismo Akcji Katolickiej, miesięcznik “Ruch Katolicki”.

Wraz z wybuchem II wojny światowej oraz wprowadzeniem w Polsce systemu komunistycznego, oficjalne działanie Akcji Katolickiej zostało zawieszone. Impuls do reaktywowania Akcji Katolickiej dał Ojciec św. Jan Paweł II. Miało to miejsce w przemówieniu do biskupów polskich, przebywających w Rzymie z wizytą Ad limina Apostolorum w dniu 12 stycznia 1993 r. Ojciec św. skierował wówczas do biskupów polskich zachętę, aby podjęli odrodzenie Akcji Katolickiej w swoim kraju. Papież stwierdził: “niezastąpionym środkiem w formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba wiec, aby na nowo odżyła, bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. Apel Ojca św. zostaje przez Episkopat Polski przyjęty. Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp, z upoważnienia Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, dekretem z dnia 2 maja 1996 r. powołuje Akcję Katolicką w Polsce z siedziba w Warszawie jako publiczne stowarzyszenie katolików świeckich. Zostaje zatwierdzony jej statut, a 19 sierpnia 1996 r. uzyskuje ona osobowość prawną. W tym czasie rozpoczyna działalność Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (KIAK).

Metropolita Wrocławski, Kardynał Henryk Gulbinowicz, decyzje o powołaniu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej podjął już wcześniej. Dnia 26. 11. 1995 r., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, erygował Akcję Katolicką Archidiecezji Wrocławskiej (AK AWr) i polecił ją opiece Świętym Patronom Dolnego Śląska.

Dekretem z dnia 06 stycznia 1996 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego, powołał Asystenta Kościelnego AK Awr. Został nim Ks. Marian Biskup, ówczesny Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Dnia 04 lutego 1997 r. ma miejsce inauguracyjne zebranie z udziałem Księdza Kardynała i wybór 9 osobowego Diecezjalnego Zarządu AK ArWr. Pierwszym prezesem zostaje wybrany Pan Eugeniusz Kaźmierczak, który swój urząd sprawuje do tej pory.

 

3. Akcja Katolicka w naszej parafii

 

Na wniosek ówczesnego proboszcza naszej parafii, księdza Czesława Przerady w dniu 4 sierpnia 2012 decyzją arcybiskupa Mariana Gołębiowskiego utworzono w naszej parafii oddział Akcji Katolickiej.

 

Do zarządu oddziału parafialnego AK należą:

 1. Mariusz Lipiński prezes

 2. Zbigniew Karaś – wiceprezes:

 3. Jadwiga Gasikowska – skarbnik

 4. Sylwester Graczkowski – członek zarządu

 5. Elżbieta Cichosz – – członek zarządu

Członkami zwyczajnymi (członek zwyczajny to osoba działająca i płacąca składki, zgodnie ze statutem) są:

 1. Roman Graczkowski

 2. Barbara Zelkowier

 3. Ewa Oleksy

Członkami wspierającymi (osoby, które zadeklarowały poparcie celów AK, ale nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, są zwolnione z obowiązku płacenia składek) są:

 1. Bolesław Kalisiewicz

 2. Andrzej Cichosz

 3. Grażyna Baczyńska

 4. Marta Surma

 5. Grażyna Dupla

 6. Tadeusz Oleksy

Dzięki temu nielicznemu, lecz zgranemu i pełnemu zapału zespołowi udało się do tej pory podjąć następujące inicjatywy:

 1. Comiesięcznych nabożeństwach fatimskich (pomoc w organizacji)

 2. Uczestnictwo w organizacji czwartkowych śniadań pororatnich w okresie Adwentu.

 3. Organizacja wizyty św. Mikołaja w parafii wraz z wręczeniem prezentów dzieciom oraz paczek dla ubogich.

 4. Pomoc w organizacji spotkania opłatkowego w parafii (spotkanie z dobrodziejami).

 5. Organizacja wieczorów filmowych w okresie zimowym.

 6. Pomoc w rozliczeniach rocznych PIT (z przekazaniem 1% na organizacje kościelne).

 7. Organizacja drogi krzyżowej ulicami osiedlowymi

 8. Budowa ołtarza na Boże Ciało, organizacja procesji.

 9. Organizacja festynu parafialnego

 10. Sporządzenie wniosku o dotacje w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – oświetlenie i utwardzenie drogi Kętrzyńska – Grudziądzka – projekt 661.

 11. Rozpoczęcie prac nad uruchomieniem biblioteki parafialnej.

 12. Rozpoczęcie prac nad uporządkowaniem placu i ogrodu przykościelnego.

 13. Zbiórki do puszek (w razie potrzeb)

Każde comiesięczne spotkanie Akcji Katolickiej poprzedzone jest Mszą Święta, a w jej oprawę liturgiczną (liturgia słowa) czynnie zaangażowani są członkowie stowarzyszenia.

Uczestniczymy również w spotkaniach diecezjalnych, które przedstawione są na stronie internetowej: http://ak.archidiecezja.wroc.pl/.

Asystentem kościelnym naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej od początku jej powstania był ks. dr Marcin Kołodziej, zaś od września 2015 roku, proboszcz naszej parafii, ks. dr Jan Adamarczuk. Duszpasterze karmią nas słowem Bożym, które pomaga w realizacji misji AK, jak mówił w jednej z homilii ks. bp Andrzej Siemieniewski,( nawiązując do misji Akcji Katolickiej) Każde zwycięskie działanie katolików, a więc „akcja”, ma źródło w modlitwie, w medytacji. Od medytacji i modlitwy katolickiej, trzeba przechodzić do akcji katolickiej, do katolickiego działania.

Serdecznie zapraszam do współpracy i na nasze comiesięczne spotkania wszystkie osoby, które chcą pomóc w działaniach na rzecz naszej parafii, w szczególności w ramach Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Niech inspiracją do uczestnictwa w nich będą słowa z przesłania świętego Papieża, Jana Pawła II do Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, 10 VIII 2004 roku:

Dziś pragnę powtórzyć z naciskiem jeszcze raz: Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej! Pamięć nie może oznaczać nostalgicznego zasklepienia w przeszłości, lecz musi pomóc zrozumieć cenny dar, jaki Duch Święty ofiarował Kościołowi: dziedzictwo, które na progu trzeciego tysiąclecia powinno zrodzić nowe owoce świętości i apostolstwa, aby plantatio stowarzyszenia objęło wiele innych Kościołów lokalnych różnych krajów.(…)

Pokładając ufność w łasce Bożej i umocnieni żywym poczuciem przynależności do Kościoła jako domu i szkoły komunii, świeccy wsłuchują się w naukę i wskazania pasterzy, by stać się ich skutecznymi współpracownikami w budowaniu wspólnot kościelnych, do których należą.

Mariusz Lipiński

źródła:

 1. http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/122004/01.html

 2. Ks. Marian Biskup ” AKCJA KATOLICKA W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ”, Tekst umieszczony w „Służcie Panu z weselem” tom I, str.103, wyd. PWT we Wrocławiu, Wrocław 2000).

 3. http://ak.archidiecezja.wroc.pl/